تبلیغات
آکنده
آکنده ،،،،
در اندیشه پرواز هم نباش، پرنده هم مردنی است

منطق فازی در جهان اسلام[عمومی , ]

یه چند وقتی است که دانشگاه میروم و تو برد